1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling, gesloten tussen Stichting Zeeverkenners Centrum Brielse Meer, hierna te noemen: ‘ZVC’, en een derde.
 2. Onder derde wordt verstaan zowel een vaste als een incidentele huurder van een terrein of opstal van het ZVC.
 3. Onder terrein wordt verstaan: grond, toiletgebouwen, opstallen, havens, zowel op de locatie De Visserij als op de locatie Oosterland.
 4. Op de terreinen mag slechts gekampeerd worden in tenten. Caravans/ vouwwagens of iets dergelijks zijn uitgesloten. De terreinen dienen schoon en onbeschadigd gehouden te worden.
 5. Honden dienen steeds aangelijnd te zijn.
 6. Een open vuur kan ALLEEN gehouden worden op de aanwezige vuurplaat. Hiervoor is ook voorafgaande toestemming van de havenmeester vereist. Voor het aansteken van het kampvuur mag BESLIST GEEN vluchtige stoffen gebruikt worden. Zie ook Alg. Verordening VPR. (regels kampvuur).
 7. Het is ten strengste verboden alcoholische dranken op het terrein openlijk te vervoeren, in bezit te hebben of te nuttigen. Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van soft,- of harddrugs in de gebouwen, op en in de nabijheid van de ZVC terreinen zal bij overtreding betekenen een definitieve verwijdering van de personen die daarop betrapt worden. Tevens zal hiervan doormelding gedaan worden aan Scouting Nederland en de politie.
 8. Het toebrengen van vernielingen aan het groen of het graven in de grasmat, het kappen van bomen of heesters is ten strengste verboden.
 9. Het is verplicht afval, met uitzondering van chemisch afval, zoveel mogelijk in gesloten zakken te deponeren in de vuilcontainer aan het begin van het terrein. Het plaatsen van afval naast de vuilcontainer is verboden. Bij een volle vuilcontainer dient in overleg met de havenmeester bepaald te worden waar het afval dan gedeponeerd moet worden. Afval van derden dient in principe zelf door deze derde afgevoerd te worden. Afval anders dan afkomstig van een ZVC terrein of van derden mogen niet in de vuilcontainer van het ZVC gedeponeerd worden zonder vooraf toestemming van de havenmeester. Gebeurd dit toch dan zullen hiervoor extra kosten aan deze derde in rekening gebracht worden.
 10. Chemisch afval, zoals o.a. accu’s en verfresten mogen niet in de vuilcontainer aan het begin van het terrein, bij het huisvuil of elders op het terrein gedeponeerd te worden. Dit is ten strengste verboden. Er dient zelf voor afvoer daarvan zorg te worden gedragen door dit aan te bieden bij een gemeentelijke of provinciale milieustraat.
 11. Op beide locaties van ZVC is geen mogelijkheid om een chemisch toilet te ledigen. Dit is dan ook ten strengste verboden.
 12. Het is verboden bilgewater in de haven of in het riool te lozen.
 13. Tussen 23:00 uur en 07:00 uur dient op het terrein absolute rust te heersen. Bij overtreding heeft de havenmeester de mogelijkheid om de overtreders (blijvend) de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 14. Het is bij brandweervoorschrift verboden om met gemotoriseerde voertuigen het terrein te betreden, zodat ook het parkeren van deze voertuigen op het terrein verboden is. Met uitzondering van gemotoriseerde tweewielers, deze mogen alleen op aanwijzing van de havenmeester het terrein op om te parkeren.
 15. Voor de locatie Oosterland geldt tevens, dat gemotoriseerde voertuigen niet op de dijk mogen rijden of worden geparkeerd tenzij hiervoor een ontheffing verleend is (door het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg).
 16. Zonder voorafgaande toestemming van de Havenmeester is het verboden om met vaartuigen de havens van ZVC in te varen of daar af te meren, behoudens noodgevallen.
 17. De havenmeester bepaalt waar derden hun tenten dienen te plaatsen en de vaartuigen moet afmeren.
 18. Het zitten in of aan eigendommen van andere derden is niet toegestaan.
 19. Alle vaartuigen die in de havens van ZVC worden of zijn afgemeerd dienen minimaal WA-verzekerd te zijn. Op verzoek dienen hiervan de documenten en premiebetalingen getoond te kunnen worden.
 20. De tuigsteiger dient slechts te worden gebruikt om de zeilen van een vaartuig te hijsen of te strijken.
 21. Op beide locaties van ZVC is levering van elektriciteit (6Amp/u) tegen betaling mogelijk. Dit kan aangevraagd worden bij de havenmeester.
 22. Derden die  een groepsdag, -weekend of -kamp willen houden dienen vooraf bij de beheerder van het terrein te reserveren. De gegevens van de beheerder terreinen staan vermeld aan de rechterkant van deze Algemene Voorwaarden.
 23. Eigen groepen dienen vervolgens een afspraak te maken met de havenmeester met betrekking tot de tijd van aankomst en vertrek en de toe te wijzen plaats(en) op het terrein. Voor kampeerders staan de tijden vast op het reserverings formulier. De derde kan slechts van het aan hem toegewezen gedeelte van het terrein gebruik maken.
 24. Veroorzaakte schade aan eigendommen van ZVC zullen worden verhaald op diegene die de schade heeft toegebracht.
 25. ZVC is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook ontstaan aan eigendommen van de derde.
 26. De derde vrijwaart ZVC van alle (eventuele) aanspraken, in welke vorm dan ook.
Havenmeester ZVC "Oosterland"

Havenmeester "De Visserij"

Beheerder terreinen

Dhr P. Swarttouw
06-45690451
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr D. van der Hidde
010-4722676 / 06-20750845
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dhr D. van der Hidde
010-4722676 / 06-20750845
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.